Απεντομώσεις

Η παρουσία εντόμων δημιουργεί συχνά προβλήματα σε οικιακούς, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Με τον όρο απεντομώσεις περιγράφονται οι εργασίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο εντομολογικών προσβολών.

Απεντομώσεις πραγματοποιούνται τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους. Στις εφαρμογές δίνεται έμφαση στη χρήση φυσικών μεθόδων, βιολογικών μέσων και σκευασμάτων φιλικών στον άνθρωπο, τα ζώα όσο και το περιβάλλον. Όλες οι εργασίες σχεδιάζονται προσεκτικά ώστε να τηρούνται οι οδηγίες των σκευασμάτων και η Νομοθεσία. Οι καταπολεμήσεις αφορούν στην αντιμετώπιση συνήθων εντόμων, όπως κατσαρίδες και μυρμήγκια, δίπτερα, όπως μύγες και κουνούπια κ.α.

Στη σύγχρονη καταπολέμηση, οι απεντομώσεις αποτελούν μέρος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που λαμβάνει υπόψη το είδος του εντόμου που αντιμετωπίζεται, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Όλες οι διαθέσιμες φυσικές και βιολογικές μέθοδοι εφαρμόζονται προσεκτικά

Συχνά παρέχονται συμβουλές που αφορούν στην ορθή διαχείριση του χώρου και συντελούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσβολής. Η διατήρηση καλών συνθηκών υγιεινής, η ρύθμιση της υγρασίας και ο επαρκής μηχανικός αποκλεισμός (έλλειψη ανοιγμάτων) που αποτρέπει τις εισόδους εντόμων βοηθούν σημαντικά.

Η αντιμετώπιση με χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους. α. Υπολειμματικοί ψεκασμοί με απλούς ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης ή ψεκαστικά συγκροτήματα.
β. Θερμές εκνεφώσεις (εντομοκτόνα σε μορφή καπνού) ή ψυχρές (νέφος σταγονιδίων), οπότε χρησιμοποιούνται κατάλληλες συσκευές.
γ. Τοποθέτηση εντομοκτόνων σε μορφή δολωμάτων ή σκόνης (επιπάσεις).
δ. Απεντομώσεις με τη χρήση εντομοκτόνων σε αέρια φάση (υποκαπνισμοί).

Μυοκτονίες

Οι μυοκτονίες περιλαμβάνουν τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για την κατασταλτικό και προληπτικό έλεγχο προσβολών από τρωκτικά. Τα διάφορα είδη τρωκτικών είναι προσαρμοσμένα στους αστικούς χώρους και δημιουργούν συχνά προβλήματα.

Για τον έλεγχο των τρωκτικών εφαρμόζεται ολοκληρωμένη διαχείριση κατά την οποία δίνεται έμφαση στη χρήση φυσικών μέσων καταπολέμησης. Η διαχείριση αφορά σε αρχές που χρειάζεται οι χώροι να ακολουθουν στη λειτουργία τους. Οι κανόνες συμβάλλουν στον περιορισμό της ελκυστικότητας στις επισκέψεις τρωκτικών και στην καλύτερη προστασία των χώρων. Ο επαρκής μηχανικός αποκλεισμός των κτιρίων, η διαχείριση των απορριμάτων και λυμάτων, ο περιορισμός της βλάστησης και της υγρασίας περιμετρικά, η ορθολογική διακίνηση των προϊόντων, των αποθηκευμένων αντικειμένων και των αδιατάρακτων χώρων εσωτερικά και εξωτερικά των εγκαταστάσεων είναι μερικά σημεία που απαιτούν προσοχή.

Επιπλέον, όπου είναι απαραίτητο πραγματοποιείται χρήση τρωκτικοκτόνων. Συχνά η εφαρμογή τους προϋποθέτει την εγκατάσταση σταθμών μυοκτονίας. Οι σταθμοί είναι πλαστικά ή μεταλλικά κιβώτια, στα οποία αγκυροβολούνται τα μυοκτόνα και παρέχουν ασφάλεια από ανεπιθύμητα ανοίγματα (πρόσβαση από παιδιά, ζώα μη στόχους). Εγκαθίστανται σε κρίσιμα σημεία των χώρων.

Συχνά, η καταπολέμηση των τρωκτικών περιλαμβάνει τη χρήση παγίδων διαφόρων τύπων, με στόχο τη σύλληψη. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε κρίσιμα σημεία έπειτα από επιθεώρηση. Η λειτουργία τους δεν απαιτεί τη χρήση σκευασμάτων και επομένως αποτελεί βιολογικό τρόπο αντιμετώπισης.

Τα βιοακουστικά συστήματα απώθησης συνιστούν επίσης έναν οικολογικό τρόπο καταπολέμησης. Η λειτουργία τους αφορά στη χρήση ειδικών συσκευών παραγωγής υπερήχων. Οι συσκευές εγκαθίστανται σε σημεία των κτιρίων έπειτα από μελέτη του χώρου. Οι υπέρηχοι δημιουργούν περιβάλλον όχλησης για τα τρωκτικά με συνέπεια να παρεμποδίζεται η είσοδός τους στα κτίρια.