Αυτόματα Συστήματα Πυρόσβεσης Λεβιτοστασίου

Οι πυρκαγιές ξεσπούν σε τυχαιίο τόπο και χροόνο και είναι ικανές να βάλουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και όχι μόνο. Μια πυρκαγιά μπορεί να προκαλέσει απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμουύς και τεραάστια οικονομικηή και οικολογικηή καταστροφή. Η πυρκαγιά μπορεί να ξεκινήσει από ένα μικροό αιίτιο, και να αναπτύξει μία μικρηή εστία η οποιία κλιμακώνεται και αποκτά ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Οι πυροσβεστήρες αποτελούν συσκευές πρώτης ανάγκης. Είναι σχεδιασμένοι να εκτοξεύουν ειδικά κατασβεστικά υλικά τα οποία διακόπτουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Το μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, τους καθιστέ ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελληνική νομοθεσία επιβάλει την παρουσία τους στις πολυκατοικίες. Οι πυροσβεστήρες είναι αποτελεσματικοί στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς και στατιστικά περίπου το 60% των πυρκαγιών αντιμετωπίζονται με τη χρήση τους.

Η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση τους, είναι σημαντική για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε εστίας φωτιάς. Η συντήρηση του πυροσβεστήρα περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Έλεγχο των εξαρτημάτων και του κελύφους, της ποιότητας και της ποσότητας του αφριστικού υλικού.
  2. Αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού και αν κριθεί απαραίτητο περεταίρω έλεγχος λειτουργίας.
  3. Εάν η ηλικία του πυροσβεστήρα ξεπερνά τα 10 έτη ή η κατάσταση του δικαιολογεί εκτεταμένο έλεγχο τότε ο πυροσβεστήρας υπόκεινται σε εκτεταμένο εργαστηριακό έλεγχο με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων , του κατασβεστικού υλικού, υδραυλική δοκιμή και πλήρη έλεγχο του συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα.